01Resd Dell House 01

02Resd Dell House 02

03Resd Dell House 03

04Resd Dell House 04

Michael Dell House

Gwathmey / Siegel

Austin, Texas